กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ส่งผลิตภัณฑ์THAIFEX-World of Food Asia 2019

โครงการพัฒนาระบบตลาดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางปีงบประมาณพ. ศ. 2562 โดยกิจกรรมฯดังกล่าวเป็นการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 4 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ภายใต้ชื่อ TASTE OF CENTRAL E-SAN Pavilion ภายในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-World of Food Asia 2019 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร Hall 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อผลักดันสินค้าสู่ระดับสกล ตามโมเดลประเทศไทย 4.0

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์) โดยจังหวัดขอนแก่นและดำเนินการโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าระดับนานาชาติในประเทศ ภายใต้ชื่อ TASTE OF CENTRAL E-SAN Pavilion ซึ่งจัดภายในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX – World of Food Asia 2019 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร Hall 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีจุดมุ่งหมายในการร่วมมือและผลักดันสินค้า จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พัฒนาสู่สากล เพื่อให้สอดล้องกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทย ตาม “โมเดลประเทศไทย 4.0” ที่ตั้งเป้าหมายให้เกิดการปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรไทยจาก “เกษตรแบบดั้งเดิม” ไปสู่ “เกษตรอุตสาหกรรม” และก้าวไปสู่ “เกษตรบริการ หรือธุรกิจเกษตร” ที่มีการใช้นวัตกรรมเป็นหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย

ในพิธีเปิดกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าระดับนานาชาติในประเทศของกลุ่มจังหวัดมากตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง: TASTE OF CENTRAL E-SAN Pavilion ภายในงานแสดงสินค้าอาหาร 2562 (THAIFEX World of Food Asia 2019) ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายศรัทธา คชพลายุกต์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดฯ พร้อมผลักดันให้สินค้าอาหาร สินค้าการเกษตรและเกษตรแปรรูป ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์) ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ค้า การสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง สร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศ จึงมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ ดังนั้น การนำผลิตภัณฑ์การเกษตร และเกษตรแปรรูปของกลุ่มจังหวัดที่โดดเด่น มีศักยภาพ และมีแนวโน้มในการขยายการตลาด รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในการไปจัดแสดงและจำหน่ายในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ จึงถือเป็นแนวทางการส่งเสริมด้านการตลาดจากท้องถิ่นไปสู่สากล (Local to Global) ที่เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนที่สุดแนวทางหนึ่ง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*