หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล รมว.แรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ 63 รุกตรวจสุขภาพฟรีให้ผู้ประกันตน 14 รายการ ได้ทุก รพ.ที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล รมว.แรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ 63 รุกตรวจสุขภาพฟรีให้ผู้ประกันตน 14 รายการ ได้ทุก รพ.ที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตามที่ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบของขวัญภายใต้แนวคิด “พี่น้องแรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้ากับของขวัญปีใหม่ 2563” มากกว่าคำว่า “ให้” ...ด้วยรักจากใจกระทรวงแรงงาน จำนวน 5 ชิ้น ซึ่งของขวัญชิ้นที่ 5 ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ใช้แรงงานซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Healthy Thailand เพื่อมุ่งให้ผู้ประกันตนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการเชิงรุก ให้กับผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการการรักษาที่มีคุณภาพให้มากที่สุด พร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประกันสังคม ร่วมขับเคลื่อนระบบการบริการดูแลสุขภาพเชิงรุก ในทุกมิติอันจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแรงงานไทย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นกำลังผลิตที่สำคัญ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างยั่งยืน


ด้าน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ชิ้นที่ 5 ของ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ใช้แรงงานซึ่งสอดคล้องกั นโยบาย Healthy Thailand เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ประกันตนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้มีการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องให้แก่ ผู้ประกันตนได้รับการตรว สุขภาพ
เพื่อค้นหาโรคและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคเนื่องจากการทำงานและโรคไม่เนื่องจากการทำงาน โดยได้ร่วมมือกับสถานพยาบาล สถานประกอบการทั่วประเทศ และนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สนับสนุนให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และหากพบความผิดปกติ ผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก อาทิ การตรวจเต้านมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจการทำงานของไต การตรวจไขมันในเส้นเลือดเพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน ฯลฯ

โดยผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันมีสถานพยาบาลให้บริการแล้วจำนวน 765 แห่ง มีผู้ตรวจสุขภาพแล้วจำนวน 1,502,989 คน ซึ่งในปี 2563 นี้ สำนักงานประกันสังคมจะขยายจำนวนสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ พร้อมติดตามการประเมินผล รวมทั้งดำเนินการพัฒนาทบทวนรายการตรวจสุขภาพ เพื่อให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้นอีกด้วย

ตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ
และที่หมายเลขโทรศัพท์ 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)