การปลูกป่าทดแทนและการสร้างฝายชะลอน้ำ

การปลูกป่าทดแทนและการสร้างฝายชะลอน้ำ

กรมชลประทานจัดแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

          แหล่งข่าวจากสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน แจ้งว่า การพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นวงกว้าง  กรมชลประทานจึงต้องมีแผนป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนั้นคือ การปลูกป่าทดแทนและสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ปลูกป่าไปแล้วกว่า 23,155 ไร่