การอพยพช่วยชีวิตสัตว์ป่า

การอพยพช่วยชีวิตสัตว์ป่า

กรมชลประทานจัดแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

          แหล่งข่าวจากสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน แจ้งว่า           การพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นวงกว้าง  กรมชลประทานจึงต้องมีแผนป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนั้นคือ การอพยพช่วยชีวิตสัตว์ป่า ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นที่โครงการห้วยโสมง ตั้งแต่ปีพ.ศ.2558-2560 จำนวน 75 ชนิด 10,151 ตัว มีทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก