หลักสูตร ทักษะการโน้มน้าวจูงใจ (Influencing Skills)

หลักสูตร ทักษะการโน้มน้าวจูงใจ (Influencing Skills)

วัตถุประสงค์
• ฝึกฝนการโน้มน้าว จูงใจได้อย่างมืออาชีพ
• สามารถนำเทคนิคการโน้มน้าวจูงใจเพื่อใช้ในการทำงาน และทำให้มีความคิด ความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน
• ฝึกทักษะเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และมีแนวทางในการพัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นผู้ที่มีการโน้มน้าว จูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหาการอบรม
1. เรียนรู้และฝึกทักษะการพูดโน้มน้าว และการสร้างมิตรจูงใจคนอย่างมืออาชีพ
2. ทำความเข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างของผู้ฟัง ฝึกทักษะโน้มน้าวเพื่อใช้ในการทำงานในส่วนต่างๆ ขององค์กร
Workshop ฝึกทักษะ การโน้มน้าวจูงใจสำหรับบุคลากร เพื่อใช้ในการทำงาน
3. การสร้างความน่าเชื่อถือ ปรับเปลี่ยนความเชื่อของผู้ฟัง เทคนิคในการพูดเพื่อการโน้มน้าว และจูงใจผู้ฟัง (NLP Techniques)
4. เข้าใจลักษณะการสื่อสารของคน
5. เทคนิคการจูงใจผู้อื่น และเทคนิคที่ใช้จูงใจทีมงาน
- เทคนิคการสื่อสารแบบ   I am OK, You are OK
- เทคนิคใช้คำพูดด้วย Magic Word  ที่ก่อให้เกิดศรัทธา (Trust)
Workshop ฝึกทักษะแบบจับคู่ ในสถานการณ์ต่างๆ หรือระดมสมองกันในกลุ่ม
6. การวิเคราะห์ผู้ฟังด้วยศาสตร์ บุคคล 4 ทิศ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์และประสานงานกันได้อย่างราบรื่น
7. เรียนรู้ และฝึกทักษะ การใช้คำถาม และการโน้มน้าวด้วยการเล่าเรื่อง Story Telling Model
8. Roleplay การให้ และรับ Feedback การจัดการกับข้อสงสัยต่างๆ
9. เรียนรู้การโน้มน้าวด้วย Assertive Communication & Meta Program
10. Roleplay ฝึกทักษะการโน้มน้าวจูงใจในสถานการณ์ต่างๆ

วิทยากร
อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม การโค้ชที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล โดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF)

สถานที่อบรม
Boulevard Hotel Bangkok (สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา)

กำหนดการ
วันที่ 8 ตุลาคม 2562
เวลา 9.00-16.00 น.
 
ค่าลงทะเบียน
ราคา 3,900 บาท/ท่าน  (รวมค่าเอกสาร อุปกรณ์ต่างๆ, วุฒิบัตรอบรม, อาหารเช้า, อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม)
 **พิเศษ! สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน**

สถาบันฝึกอบรม ซอฟท์ลอจิก เซ็นเตอร์
SoftLogic Center Co., Ltd.
Hotline : 086-356-1539, 063-359-8887
Email : info@softlogiccenter.com
Website : www.softlogiccenter.com